Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 11 (2019) Problems Of Qualification Of Femicide As A Crime Motivated By Gender Discrimination Analysis Of Law And Court Practice / ფემიციდის, როგორც გენდერული დისკრიმინაციით მოტივირებული დანაშაულის, კვალიფიკაციის პრობლემები (კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი) Abstract   PDF
Tamar Avaliani
 
No 1 (2015) Progressive Method of Taxing on Income / საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის პროგრესული მეთოდი Abstract   PDF
Ekaterine Shubitidze
 
No 1 (2015) Prohibition of Torture / წამების აკრძალვა Abstract   PDF
Naziblola Chinchaladze
 
No 3 (2015) Property Responsibility of the Air-Carrier during Passenger Carriage Based of the Legal Norms of Warsaw, Montreal, Europe and Georgia / საჰაერო გადამყვან-გადამზიდველის ქონებრივი პასუხისმგებლობა სამგზავრო გადაყვანა-გადაზიდვისას, ვარშავის, მონრეალის, ევროპისა და საქართველოს სამართლის ნორმების ანალიზის შედეგად Abstract   PDF
Tamar Vepkhvadze
 
No 7 (2017): Special Issue / სპეციალური ნომერი Publicism / პუბლიცისტიკა Abstract   PDF
LW Law and World
 
No 6 (2017) Rape, as a Sexual Offence Committed Using Violence / გაუპატიურება, როგორც ძალადობით ჩადენილი სქესობრივი დანაშაული Abstract   PDF
Ioseb Gabaraev
 
No 9 (2018) Reasons Of Crime Committed By The Adult, Criminological Aspects And Preventive Measures To Be Taken / მოზარდის მიერ დანაშაულის ჩადენის გამომწვევი მიზეზები, მისი კრიმინოლოგიური ასპექტები და გასატარებელი პრევენციული ღონისძიებები Abstract   PDF
Teona Japaridze
 
No 2 (2015): Special Edition / სპეციალური გამოცემა Reform of Judiciary in Georgia As Seen Through the Eyes of a German Judge / გერმანელი მოსამართლის თვალით დანახული მართლმსაჯულების რეფორმა საქართველოში Abstract   PDF
Ulrich Hagenlokh
 
No 2 (2015): Special Edition / სპეციალური გამოცემა Report Connected to Default Judgement and Problems Connected to Its Appeal / დაუსწრებელი გადაწყვეტილების გამოტანასა და გასაჩივრებასთან დაკავშირებული პრობლემები Abstract   PDF
Shalva Kurdadze, Nino Khunashvili
 
No 7 (2017): Special Issue / სპეციალური ნომერი Responses / გამოხმაურებანი Abstract   PDF
LW Law and World
 
No 10 (2018) Retroactive Force Of Penal Legislation And Attempt To Measure The Law / სისხლისსამართლებრივი კანონის უკუძალა და ცდა სამართლის გაზომვისა Abstract   PDF
Papuna Guruli
 
No 4 (2016) Rights of a Victim in Criminal Proceedings According to the Georgian Legislation / დაზარალებულის უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობით Abstract   PDF
Ana Gurieli
 
No 11 (2019) Rule Of Transfer Of Property Right To Movables / მოძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების გადაცემის წესი Abstract   PDF
Giorgi Glazov
 
No 2 (2015): Special Edition / სპეციალური გამოცემა Several Recommendations for Effectiveness of Execution of Justice / რამდენიმე რეკომენდაცია მართლმსაჯულების აღსრულების ეფექტიანობისათვის Abstract   PDF
Zurab Chkonia
 
No 2 (2015): Special Edition / სპეციალური გამოცემა Social Significance of Court Decision / სასამართლო გადაწყვეტილების სოციალური მნიშვნელობა Abstract   PDF
Gia Liluashvili
 
No 5 (2016) Soft Law as a Modern European Method for the Regulation of Corporate Governance / რბილი სამართალი, როგორც კორპორაციული მართვის მოწესრიგების თანამედროვე ევროპული მეთოდი Abstract   PDF
David Dolidze
 
No 2 (2015): Special Edition / სპეციალური გამოცემა Some Inconsistencies with Constitutional Principles / კონსტიტუციურ პრინციპებთან ზოგიერთი შეუსაბამობა Abstract   PDF
Manana Mosulishvili
 
No 10 (2018) Some Justice And Litigation Problems, Connected With The Objects Of Intellectual Property Law / ინტელექტუალური სამართლის ობიექტებთან დაკავშირებული ქართული მართლმსაჯულების ზოგიერთი პრობლემის შესახებ Abstract   PDF
David Dzamukashvili
 
No 4 (2016) Some Logical Problems of the Criminal Justice System in Georgia / საქართველოს სისხლის სამართლის სისტემის ზოგიერთი ლოგიკური პრობლემა Abstract   PDF
George Todria
 
No 2 (2015): Special Edition / სპეციალური გამოცემა Some Problems in Implementation of Justice Caused by Legislative Changes / საკანონმდებლო ცვლილებებით გამოწვეული ზოგიერთი პრობლემა მართლმსაჯულების განხორციელებისას Abstract   PDF
Mamuka Mdinaradze
 
No 5 (2016) Specialization in Juvenile Justice Process / სპეციალიზაცია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესში Abstract   PDF
Elene Kavtuashvili
 
No 8 (2017) The Basic Approaches to Consumer Protection According to Various Families of Law / მომხმარებელთა უფლებების დაცვის საბაზისო მიდგომები სამართლის ოჯახების მიხედვით Abstract   PDF
Anna Maisuradze
 
No 3 (2015) The Court's Role in the Adversial Process between the Parties / სასამართლოს როლი მხარეთა შეჯიბრებითობის პროცესში Abstract   PDF
Leila Arkhoshashvili
 
No 3 (2015) The Demands towards the Mediator in the Mediation Process of the Civil Disputes / მედიატორისადმი დადგენილი მოთხოვნები სამოქალაქოსამართლებრივი დავების მედიაციის პროცესში Abstract   PDF
Ana Gurieli
 
No 10 (2018) The Hate Speech Dilemma: Where Is The Limit Between Protected And Prohibited Expression? / სიძულვილის ენის დილემა: სად გადის ზღვარი დაცულ და აკრძალულ გამოხატვას შორის? Abstract   PDF
Tamar Mskhvilidze
 
101 - 125 of 154 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>