Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 10 (2018) Main Specification Of The Bail Ensured By Imprisonment In Criminal Procedure Code Of Georgia / პატიმრობით უზრუნველყოფილი გირაოს, როგორც აღკვეთის ღონისძიების, თავისებურებები სისხლის სამართლის პროცესში Abstract   PDF
Giorgi Latsabidze
 
No 9 (2018) Measuring Up the Current Posture of Prisons in the Country of Georgia Vis‐Avis Prisons in the United States and More Particularly in the State of Florida Abstract   PDF
Mark Speiser
 
No 9 (2018) Necessity To Ensure Transparency Of Certain Aspects Of Activities Performed By Non‐Profit (Non‐Commercial) Legal Entities In Georgia / არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების საქმიანობის ზოგიერთი ასპექტის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის აუცილებლობა საქართველოში Abstract   PDF
Ana Gurieli
 
No 1 (2015) New Considerations on The Sino-European Relation, From The Pelations, From The Perspective of The Global Balance of Power. The Mirage of The Silk Road Abstract   PDF
Don-Alexandru Popescu
 
No 6 (2017) Non‐Contractual Obligations / არასახელშეკრულებო ვალდებულებები Abstract   PDF
Tea Jugeli
 
No 2 (2015): Special Edition / სპეციალური გამოცემა Notes on Juvenile Justice Code / შენიშვნები არასრუწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსზე Abstract   PDF
Ketewan Mtschedlischwili-Hädrich
 
No 5 (2016) On Mechanisms for Controlling Hazardous Construction Materials and Buildings / სიცოცხლისათვის საშიში სამშენებლო მასალებისა და შენობა-ნაგებობების კონტროლის მექანიზმებთან დაკავშირებით Abstract   PDF
George G. Tumanishvili, Giorgi Chichinadze
 
No 3 (2015) On Reconsidering the Sex/Gender, As a Key Element for Determining Legal Personality, in Relation to the Elements of Identity Formation / იდენტობის ფორმირების ელემენტებთან მიმართებაში სქესის, როგორც სამართალსუბიექტობის განმსაზღვრელი ელემენტის, ახლებურ გააზრებასთან დაკავშირებით Abstract   PDF
George G. Tumanishvili
 
No 1 (2015) On Several Important Issues on Legal Personality / სამართალსუბიექტობის რამოდენიმე უმნიშვნელოვანესი საკითხის შესახებ Abstract   PDF
George G. Tumanishvili
 
No 2 (2015): Special Edition / სპეციალური გამოცემა On Some Current Significant Problems Existing in Georgian Justice System / საქართველოს მართლმსაჯულებაში არსებული ზოგიერთი აქტუალური პრობლემის შესახებ Abstract   PDF
Valeri Khrustali
 
No 2 (2015): Special Edition / სპეციალური გამოცემა On The Basis of the Petition of Controlled Authorities in Order to Allow for the Regulation during an Ongoing Court Proceedings / მაკონტროლებელ ორგანოთა შუამდგომლობის საფუძველზე მიმდინარე სამართალწარმოებისას გასათვალისწინებელი რეგულაციები Abstract   PDF
Paata Kublashvili
 
No 6 (2017) On The Concept of Legimetry / ლეგიმეტრიის შესახებ Abstract   PDF
Luka Mosashvili
 
No 5 (2016) On the Consent of Potential Father Regarding the Transfer or Destruction of an Embryo Formed by Extracorporeal Fertilization / პოტენციური მამის თანხმობის საკითხი ექსტრაკორპორალური განაყოფიერებით შექმნილ ემბრიონის ტრანსფერზე ან მის განადგურებაზე Abstract   PDF
George G. Tumanishvili
 
No 3 (2015) On The Procedure of Indicating the Sum of Money in Georgian Civil Law Diplomatics / Abstract   PDF
Karlo Bzhishvili
 
No 4 (2016) Operative-Investigative Activity and Juvenile Justice / ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობა და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება Abstract   PDF
Anna Chighitashvili
 
No 1 (2015) Opinions about conformity of the Concept of Georgian Prosecution Reform to the European standards / მოსაზრებები საქართველოს პროკურატურაში დაგეგმილ ცვლილებათა პროექტის შესაბამისობის შესახებ ევროპულ სტანდარტებთან Abstract   PDF
Davit Jandieri
 
No 10 (2018) Parliamentary Control Mechanisms Over The Activities Of The State Special Services / საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმები სპეცსამსახურების საქმიანობაზე Abstract   PDF
Ilia Khutsishvili
 
No 6 (2017) Parole - Legimertical Comprehension / სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლება – ლეგიმეტრიული გააზრება Abstract   PDF
Papuna Guruli
 
No 7 (2017): Special Issue / სპეციალური ნომერი Phenomenology of post- Criminal emotional Feelings / პოსტკრიმინალური ემოციური განცდების ფენომენოლოგია Abstract   PDF
Mindia Ugrekhelidze
 
No 7 (2017): Special Issue / სპეციალური ნომერი Photo archive / ფოტოარქივი Abstract   PDF
LW Law and World
 
No 1 (2015) Political and Legal Role of Religious Actors in the Process of Globalization / რელიგიური აქტორების პოლიტიკურ-სამართლებრივი როლი გლობალიზაციის პროცესში Abstract   PDF
Tinatin Goguadze
 
No 11 (2019) Polling And Interrogation Of Juvenile / არასრულწლოვნის გამოკითხვა და დაკითხვა Abstract   PDF
Elene Kavtuashvili
 
No 2 (2015): Special Edition / სპეციალური გამოცემა Principle of Judges Independence and Their Abidance Purely to Law in Civil Procedural Law / მოსამართლეთა დამოუკიდებლობისა და მათი მხოლოდ კანონისადმი დამორჩილების პრინციპი სამოქალაქო საპროცესო სამართალში Abstract   PDF
Irma Merebashvili
 
No 2 (2015): Special Edition / სპეციალური გამოცემა Problem of Guilt and Integrity of Its Forms in Court (Concept of indifference in the difficulty of guilt forms) / ბრალისა და მისი ფორმების ერთიანობის პრობლემა სასამართლოში (გულგრილობის ცნება ბრალის ფორმების პრობლემატიკაში) Abstract   PDF
Guram Nachkebia
 
No 4 (2016) Problematic Sides of the Witness Questioning During the Investigation Process and Its Legal Outcomes / გამოძიების პროცესში პირის მოწმის სახით დაკითხვის პრობლემატური მხარეები და მისი სამართლებრივი შედეგები Abstract   PDF
Tamar Laliashvili
 
76 - 100 of 154 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>