Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 11 (2019) Discussion Of The Several Problematic Issues During The Building Leasehold Termination / აღნაგობის უფლების აღნაგობის უფლების შეწყვეტისას წარმოშობილი შეწყვეტისას წარმოშობილი რამდენიმე პრობლემური რამდენიმე პრობლემური საკითხის მიმოხილვა Abstract   PDF
Ana Gamakharia
 
No 7 (2017): Special Issue / სპეციალური ნომერი Сursus Honorum / წარმატების გზაზე Abstract   PDF
LW Law and World
 
No 8 (2017) Ethical Issues in the Process of the Mediation of the Labour Disputes / ეთიკური ბოჭვის ფარგლები შრომითი დავების მედიაციის პროცესში Abstract   PDF
Ana Gurieli
 
No 3 (2015) European Fundamental Legal Standards - a Challenge for Georgian Lawyers from the View of the European Union / ევროპის ძირითადი სამართლებრივი სტანდარტები - გამოწვევა ქართველი იურისტებისათვის ევროკავშირის გადასახედიდან Abstract   PDF
Hans-Jürgen Zahorka
 
No 2 (2015): Special Edition / სპეციალური გამოცემა Expertise and Problems of Justice / ექსპერტიზა და მართლმსაჯულების პრობლემები Abstract   PDF
Guram Rostiashvili, Gia Dekanozishvili
 
No 9 (2018) Factors, Which Impede Legal Protection Of Displaced Persons In Georgia (On The Example Of Georgian Practice) / ქვეყნის შიგნით ადგილნაცვალ პირთა სამართლებრივი დაცვის ხელისშემშლელი ფაქტორები საქართველოს მაგალითზე Abstract   PDF
Bakar Matsaberidze
 
No 10 (2018) Features Of Court Hearing Of The Domestic Violence Cases / ოჯახში ძალადობის საქმეთა განხილვის თავისებურება სასამართლოში Abstract   PDF
Lela Metreveli
 
No 2 (2015): Special Edition / სპეციალური გამოცემა For Fair Justice / სამართლიანი მართლმსაჯულებისათვის Abstract   PDF
Jemal Gakhokidze
 
No 11 (2019) Full Review Of Jury System In Georgia And The Ways Of Improving The System / საქართველოში ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს სისტემის მიმოხილვა და მისი გაუმჯობესების გზები Abstract   PDF
Fridon Diasamidze
 
No 2 (2015): Special Edition / სპეციალური გამოცემა Future Ownership Right Recognition Problems in Georgian Justice / სამომავლო საკუთრების უფლების აღიარების პრობლემები ქართულ მართლმსაჯულებაში Abstract   PDF
Tamar Shotadze
 
No 11 (2019) General Legal Overview On The System Of Private Prisons / კერძო ციხეების სისტემის ზოგად სამართლებრივი მიმოხილვა Abstract   PDF
Tatia Dolidze
 
No 1 (2015) Giorgi Zhordania - Researcher of Georgian Law / გიორგი ჟორდანია - ქართული ხალხური სამართლის მკვლევარი Abstract   PDF
Davit Jalabadze
 
No 7 (2017): Special Issue / სპეციალური ნომერი Greeting / მისალმება Abstract   PDF
LW Law and World
 
No 8 (2017) Greeting / მისალმება Abstract   PDF
LW Law and World
 
No 10 (2018) Historic - Legal Over View Of An Official Misconducts And Types Of Sentences In Georgian And World History Of Law / სამოხელეო დანაშაულის ისტორიულ-სამართლებრივი მიმოხილვა და სამოხელეო დანაშაულისა და სასჯელის სახეები ქართულ და მსოფლიო სამართლის ისტორიაში Abstract   PDF
Irakli Nadareishvili
 
No 1 (2015) Hong Kong, China – 1997 (What is the way to Abkhazia?!) / ჰონკონგი, ჩინეთი - 1997 (რა გზით ვიაროთ აფხაზეთისკენ?!) Abstract   PDF
Jemal Gakhokidze, Sopho Midelashvili
 
No 7 (2017): Special Issue / სპეციალური ნომერი Honorary citizenship / საპატიო მოქალაქეობა Abstract   PDF
LW Law and World
 
No 1 (2015) Human Rights European Court Advisory Opinion: Pros and Cons / ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს საკონსულტაციო დასკვნა - შუქ-ჩრდილები Abstract   PDF
Ioseb Kelenjeridze
 
No 6 (2017) Human Rights in Foreign language Phraseology In Brief Accompanied with Georgian Definitions / ადამიანის უფლებათა უცხოურენოვანი მოკლე იურიდიული ფრაზეოლოგია ქართული მეცნიერული განმარტების თანხლებით Abstract   PDF
Mindia Ugrekhelidze
 
No 6 (2017) I.Javakhishvili about the Georgian Parliamentary System ("Darbazi" And "Darbazoba") / ივანე ჯავახიშვილი ქართული პარლამენტარიზმის ("დარბაზისა და დარბაზობის") შესახებ Abstract   PDF
Manana Kopaliani
 
No 9 (2018) Implementation Of Discretionary Right Of The Administrative Body In Georgia In Cases Of Construction Law Violations And Their Court Control / ადმინისტრაციული ორგანოს დისკრეციული უფლებამოსილების განხორციელება საქართველოში სამშენებლო სამართალდარღვევების შემთხვევებში და მათი სასამართლო კონტროლი Abstract   PDF
Lia Shatberashvili
 
No 8 (2017) Inconsistance of Criminalising Drug Consumption to Criminal Law Principles / ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების კრიმინალიზაციის შეუსაბამობა სისხლის სამართლის პრინციპებთან Abstract   PDF
Mariam Bezhanishvili
 
No 3 (2015) Independence of the Supervisory Board Members of the Joint Stock Company in the Austrian and Georgian Corporate Law / სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა დამოუკიდებლობა ავსტრიულ და ქართულ საკორპორაციო სამართალში Abstract   PDF
David Dolidze
 
No 6 (2017) International Court of Justice the Legal Nature of the Agreement between Parties / სასამართლოთა საერთაშორისო განსჯადობაზე მხარეთა შეთანხმების სამართლებრივი ბუნება Abstract   PDF
Bakur Liluashvili
 
No 7 (2017): Special Issue / სპეციალური ნომერი International publications / უცხოური პუბლიკაციები Abstract   PDF
LW Law and World
 
26 - 50 of 154 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>